دانلود مداحی ای نهر اوسته علم ویران محسن رستگاری

ای نهر اوسته علم ویران جان قربان غیرتیوه

کل عالم باشین ایر او سرور قامتیوه

ای نهر اوسته علم ویران جان قربان غیرتوه

کل عالم باشین ایر اول سرو قامتیوه

فرمانده حق طلبان ای ساقیه تشنه لبان

کویونده گدالره باخ محتاج عطالره باخ

اماندی یبن مرتضی عنایتون کسمه

اورکدکی بو رشته محبتون کسمه

عباس عباس قهرمان ای پرچمدار حسین

سقّای دشت کربلا یار و غمخوار حسین