در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان ؛

پیام آموزش های شهروندی در سازه های تبلیغاتی شهر خوی نصب شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی پیامهای آموزشی شهروندی با محتوای اهمیت آب، رعایت حقوق شهروندی، حفظ محیط زیست، حفظ اموال عمومی، احترام به قوانین، صرفه جویی در مصرف انرژی و… در سازه های تبلیغاتی وسط بلوار ها نصب شدند.
انتقال پیام‌های شهروندی به شهروندان به ویژه دانش آموزان این امکان را مهیا می‌کند آنان با شالوده های اصلی مشارکت با شهرداری و برای داشتن شهری پویا و منظم با همراهی شهروندان آگاهی داشته به عنوان شهروند مسئول خود را نسبت به جامعه برعهده گرفته باشند.