دانلود مداحی محمود کریمی به نام ماه ملک منظر باخ

ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ
چهره پیغمبر باخ اکبر باخ
گوید فقط ماه بدور اکبر باخ
یرد فقط شاه بدور اکبر باخ
حقدسون راه بدور اکبر باخ
سید الی الله بدور اکبر باخ
سر فدیناه بدور اکبر باخ
بنده درگاه بدور اکبر باخ
ساق ید الله بدور اکبر باخ
الر باخ اکبر باخ

ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ
چهره پیغمبر باخ اکبر باخ

کنز ادب گوهر دی اکبر باخ گوهر د جوهر دی اکبر باخ
اشبه پیغمبر دی اکبر باخ چون اونا چوخ منظر دی اکبر باخ
لیلی بال و پر دی اکبر باخ یوسف تاج سر دی اکبر باخ
عالم اونا نوکر دی اکبر باخ عمه سینه چاکر دی اکبر باخ
زینب باخ چاکر باخ اکبر باخ

ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ
چهره پیغمبر باخ اکبر باخ