تقدیر از فعالان حوزه حمل و نقل

تقدیر از فعالان حوزه حمل و نقل در روزهای زلزله خوی

بر اساس این گزارش مجموعه مدیریت شهری از دفاتر مسافربری بین شهری و نماینده تاکسیرانان شهر خوی به پاس زحمات و حضور در پای کار از ساعات اولیه زلزله شهرستان خوی تقدیر بعمل آوردندبر اساس این گزارش مجموعه مدیریت شهری از دفاتر مسافربری بین شهری و نماینده تاکسیرانان شهر خوی به پاس زحمات و حضور در پای کار از ساعات اولیه زلزله شهرستان خوی تقدیر بعمل آوردند
بر اساس این گزارش مجموعه مدیریت شهری از دفاتر مسافربری بین شهری و نماینده تاکسیرانان شهر خوی به پاس زحمات و حضور در پای کار از ساعات اولیه زلزله شهرستان خوی تقدیر بعمل آوردند.