برگزاری کارگاه آموزشی مبانی اولیه اطفا حریق

🔷️برگزاری کارگاه آموزشی مبانی اولیه اطفا حریق برای همکاران شهرداری مرکزی