تبریک روز شهردار

۲۵اسفندماه سالروز شهادت افتخار آذربایجان فرمانده قهرمان و خط شکن لشکر عاشورا سردار عاشورایی عملیات بدر شهید مهندس مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد.