تشریح اقدامات مختلف مجموعه شهرداری خوی

🔷۱۰ گزارش ستاد مديريت بحران‌ شهر / شهرداری خوی

🔷تشریح اقدامات مختلف مجموعه شهرداری خوی

گزارش هشتم:

🔅همدلی برای خوی

همه برای آبادی خوی
همه برای آرامش شهروندان خوی
همه برای خوی پای کار آمدند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامي شهر و شهرداری خوی گزارش‌های مختلفی در قالب‌ها و فرمتهای متنوع در راستای اطلاع رسانی اقدامات مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی تولید و منتشر می شود

مدیریت ارتباطات شورای اسلامي شهر و شهرداری خوی