همزمان با شهادت رئیس جمهور محبوب و مردمی کشور؛

کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی به شهدای حادثه بالگرد ادای احترام کردند

ادای احترام به شهدای حادثه بالگرد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی به شهدا حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانشان ادای احترام نمودند.

حادثه بالگرد

ادای احترام به شهدای حادثه سقوط بالگرد توسط سازمان سیما و منظر شهری شهرداری خوی