به همت شهرداری خوی ؛

چهارمین روز از طرح استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس

به گزارش مدیریت ارتبطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، طرح استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس توسط معاونت خدمات شهری شهرداری خوی ، چهارمین روز خود را سپری کرد .