در راستای بررسی نحوه فعالیت؛

چندی از اعضای شورای شهر از کارگاه مبلمان شهری شهرداری خوی بازدید کردند

بازدید از کارگاه مبلمان شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس شورای اسلامی شهر به همراه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر از کارگاه مبلمان شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی بازدید نمودند.

بازدید از کارگاه مبلمان شهری شهرداری خوی

چندی از اعضای شورای شهر از کارگاه مبلمان شهری شهرداری خوی بازدید کردند