یادداشت تحلیلی ؛

پروژه‌های انسان محور گامی به سوی شهر سالم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد فضاهای پیاده گامی در جهت رسیدن به شهر سالم است که امروزه با توجه به افزایش وسایط نقلیه، فضاهای عمومی شهری و خیابان ها تحت سلطه ی ماشین درآمده و دستیابی به این گونه فضاها دشوار شده است.

امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت در نقاط شهری پیامدهای ناگوار اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی برای شهرها به وجود آورده است، از این رو شهرها باید مکان‌های بهتری را برای زندگی فراهم کنند، یکی از این مکان‌ها، خلق خیابان‌های پیاده است.

حضور عابران در معابر، اثر زندگی بخشی بر کالبد شهر دارد، به طوری که پیاده راه ها به عنوان یکی از راه های تجدید حیات مدنی مراکز شهری مطرح اند. از این رو، پیاده راه سازی یکی از سیاست های محدودیت ترافیک و برای بهبود محیط شهری به عنوان مکانی برای زندگی انجام می شود.

شهرداری خوی یکی از پیشرو ها در این زمینه است و از چندسال گذشته اقدام به مطالعات و احداث پیاده راه در سطح شهر و بخصوص هسته مرکزی شهر کرده است و در سال جاری نیز بصورت جدی تر پروژه های احداث پیاده راه را در دستور کار قرارداده است.

پیاده‌راه‌ها در طراحی شهری یکی از مصادیق انسان‌ محوری شهرها محسوب می‌شوند.

توجه به توسعه پیاده‌راه‌ها به عنوان بسترهای جدید تحقق “شهر انسان محور” در دوره فعلی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته است.

در راستای تحقق شعار انسان‌محور بودن معابر خوی به‌خصوص در بافت تاریخی و مرکزی شهر، توسعه‌ پیاده‌راه‌ در سال جاری در دستور کار قرارگرفته است.

امروزه پروژه های شهری بواسطه ماهیت و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، اهمیت بیشتری یافته‌اند و در این خصوص طرح‌های پیاده راه سازی در بسیاری از شهرها به عنوان راه حلی جهت اولویت بخشیدن به شهروندان مطرح هستند.