به منظور زیباسازی محیطی صورت گرفت؛

نورپردازی محوطه پارک کوهستانی خاتون

زیباسازی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، محوطه پارک کوهستانی خاتون توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی به منظور زیباسازی محیطی، نورپردازی شد.

نورپردازی در محوطه پارک کوهستانی خاتون خوی

نورپردازی محوطه پارک کوهستانی خاتون