طراحی و چاپ و نصب طرح های ویژه نوروزی در سطح شهر

نصب طرح های ویژه نوروزی در سطح شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، طرح های ویژه نوروزی در سطح شهر توسط مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی طراحی ، چاپ و نصب شد .