در راستای فرهنگ سازی؛

نصب پوسترهای غربالگری دیابت و فشار خون در تاکسی های شهری خوی

غربالگری دیابت در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پوسترهای غربالگری دیابت و فشار خون در تاکسی های شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی نصب شد.

پوستر غربالگری دیابت

نصب پوسترهای غربالگری دیابت و فشار خون در تاکسی های شهری خوی