میز ارتباطات مردمی ویژه شهرستان خوی با حضور مدیران اجرایی استان

میز ارتباطات مردمی ویژه شهرستان خوی

با حضور مدیران اجرایی استان

روز چهارشنبه ۶اردیبهشت ماه
ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ظهر

مصلی بزرگ حضرت امام خمینی(ره)