دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

معاونین شهردار خوی پای درددل مردم نشستند

دوشنبه های مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهرداری خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس گزارش، این دیدار با حضور معاونین شهردار جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

ملاقات مردمی شهردار خوی

معاونین شهردار خوی پای درددل مردم نشستند