دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

معاونین شهردار خوی پای درددل مردم نشستند

دوشنبه های مردمی شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهرداری خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این دیدار با حضور معاونین شهردار جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

دیدار با شهردار خوی

معاونین شهردار خوی پای درددل مردم نشستند