خوی در مسیر شکوفایی؛

عملیات آسفالت ریزی در معابر مسیر گشایی شده تداوم دارد

خوی در مسیر آبادانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای مسیر گشایی معابر امین دیوان، حاتم خان و تلگراف، عملیات آسفالت ریزی معابر مذکور پس از اتمام جدول گذاری، کانال کشی و زیرسازی درحال اجرا می‌باشد.

آسفالت ریزی در معابر مسیرگشایی شده

عملیات آسفالت ریزی در معابر مسیر گشایی شده تداوم دارد