دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

شهردار خوی پای درددل مردم نشست

دوشنبه های مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهردار خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دیدار مردمی شهردار خوی با حضور معاونین و مدیران مناطق دو گانه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار برگزار شد.

دیدار مردمی شهردار خوی

شهردار خوی پای درددل مردم نشست