دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

شهردار خوی پای درددل مردم نشست

ملاقات مردمی شهردار

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهرداری خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس گزارش، این دیدار با حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی و معاونین مجموعه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

ملاقات مردمی شهردار خوی

شهردار خوی پای درددل مردم نشست