در راستای تنظیف شهر خوی ؛

روز دوم طرح پاکداشت شهری معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، روز دوم پنجمین مرحله طرح ضربتی پاکداشت شهری معاونت خدمات شهری شهرداری خوی اجرا شد.

بر اساس این گزارش، این طرح با مشارکت نواحی پنج گانه، ستاد رفع سد معبر به صورت ضربتی در نقاط مختلف شهر با هدف تنظیف معابر شهری، جمع آوری نخاله های ساختمانی ، تنظیف قطعات خالی و رفع سد معبر معابر اجرا شد.