روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند که با زحمت و تلاش فراوان سبب چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی می شوند. برای ارج نهادن به قشر زحمت کش کارگران ۱۱ اردیبهشت را به نام روز جهانی کار و کارگر نامگذاری کرده اند.

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

روز کارگر مبارک