کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

روزهای پایانی در پروژه کمربندی شهید سلیمانی

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با دستور و تاکید شهردار خوی، کلیه واحدها و مجموعه مدیریت شهری برای اتمام پروژه کمربندی شهید سلیمانی بسیج شده اند.

کار شهر تعطیل پذیر نیست

روزهای پایانی در پروژه کمربندی شهید سلیمانی