دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

دیدار چهره به چهره شهروندان با شهردار خوی

دیدار مردمی شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهردار خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دیدار مردمی شهردار خوی با حضور معاونین و مدیران مناطق دو گانه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

ملاقات مردمی شهردار خوی

برگزاری دیدار مردمی شهردار خوی در روز دوشنبه