دیدار و گفتگو

دیدار و گفتگوی جواد خیابانی گزارشگر فوتبال و مجری برنامه های ورزشی تلویزیون با شهردار و اعضای

شورای شهر خوی در راستای برنامه های انجام شده در خصوص زلزله