در جهت افزایش تعاملات و همکاری ها ؛

دیدار و گفتگوی شهردار چایپاره با نائب رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ شهردار چایپاره با نائب رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در جهت افزایش تعاملات و همکاری ها بین دو مجموعه مدیریت شهری دیدار وگفتگو کردند.