#دیدار نوروزی

دیدار نوروزی مهندس نصراله پور شهردار خوی با معاونت خدمات شهری و مجموعه مدیران نواحی پنج گانه شهرداری خوی

#نوروز نوید آرامش
دیدار نوروزی مهندس نصراله پور شهردار خوی با معاونت خدمات شهری و مجموعه مدیران نواحی پنج گانه شهرداری خوی