دوازدهم اردیبهشت‌ماه روز معلم گرامی باد

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود . دانای عشق روزت مبارک . . .