گام های موثر برای آبادانی خوی برداشته می شود؛

خادمان مردم پیگیر امورات شهری در وزارت راه و شهرسازی

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با معاون وزیر راه و شهرسازی دیدار کردند.

شهردار خوی در وزارت راه

خادمان مردم پیگیر امورات شهری در وزارت راه و شهرسازی