حضور کارشناسان واحد ممیزی شهرداری خوی در شهرداری فیرورقجهت کمک به صدور پروانه احداث برای زلزله زده ها