همزمان با برگزاری نماز جمعه این هفته؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه

نماز جمعه خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در کنار مردم مومن شهرستان دارالمومنین خوی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه حضور یافتند.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در نماز جمعه حضور یافتند

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه