با حضور اعضا؛

جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

کمیسیون ورزش و جوانان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهراری خوی، جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر با موضوع نامه های ارجاعی با حضور اعضای کمیسیون به ریاست امین گلصنملو در صحن شورای شهر برگزار شد.

کمیسیون ورزش و جوانان

جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد