در خصوص مسائل و روند انجام  امورات ؛

جلسه معاون خدمات شهری با مسئولین نواحی پنج گانه شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،جلسه معاون خدمات شهری با مسئولین نواحی پنج گانه شهرداری خوی در خصوص مسائل و روند انجام  امورات در نواحی پنج گانه شهر خوی تشکیل شد.