با حضور اعضا؛

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

جلسه رسمی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر نسبت بر قرائت نامه های وارده اقدام نموده و مصوباتی نیز به تصویب رسید.

موضوعاتی از قبیل تجلیل نخبگان و مدال آوران ملی و بین‌المللی، بررسی مسائل مربوط به رانندگان استیجاری شهرداری خوی نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد تا در جلسه آینده تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردد.

جلسه رسمی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد