در راستای ارائه پیشنهادات؛

جلسه رئیس و اعضای هیئت رزمندگان شهرستان خوی با شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در این جلسه اعضاء هیئت رزمندگان ضمن تقدیر از اقدامات مختلف فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پیشنهاداتی برای برنامه های آتی فرزند خوی و با باقیان از سوی هیئت رزمندگان به شهردار خوی ارائه شد.

دیدار با شهردار

جلسه رئیس و اعضای هیئت رزمندگان شهرستان خوی با شهردار خوی