با حضور اعضا؛

جلسه تنظیم دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه برای سال ۱۴۰۳

جلسه درآمد شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه تنظیم دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه برای سال ۱۴۰۳ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و همچنین معاون شهرسازی شهرداری خوی برگزار شد.

دفترچه پیشنهادی

جلسه تنظیم دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه برای سال ۱۴۰۳