جاگذاری و نصب تابلوهای هدایت مسیر دروازه ای و کنسولی در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی با جاده قطور