مسئولین چهر نواحی شهرداری تغییر یافت؛

تکریم و معارفه خادمان شهر در معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

آیین تکریم و معارفه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون خدمات شهری مسئولین چهار ناحیه از نواحی شهرداری خوی تودیع و معارفه شدند.

طی این جلسه، با حکم های جداگانه ای از سوی شهردار خوی، میزرا علی اکبرلو، مهدی ارزنلو، احمد حسن نژاد، نواب حاج حسنی اصل و میثم کرمانشاهی به ترتیب بعنوان مسئول ناحیه دو، ناحیه سه، ناحیه چهار، ناحیه پنج و مسئول پیگیری، برنامه ریزی، توسعه خدمات شهری به مدت یک سال معرفی شدند.

شهرداری خوی دارای دو منطقه و پنج ناحیه خدمات شهری است.

تودیع و معرفه

تکریم و معارفه خادمان شهر در معاونت خدمات شهری شهرداری خوی