تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار خوی به مناسبت روز شهردار