در راستای بررسی امورات مالی و اداری شهرداری ؛

تشکیل جلسه کمیسیون اقتصادی ،برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه کمیسیون اقتصادی ،برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای کمیسیون ، شهردار و مدیر امور مالی شهرداری خوی برگزار شد .

هدف از تشکیل این جلسه ، بررسی امورات مالی شهرداری و نیز انتخاب و تشکیل کمیته حسابرسی شهرداریها بود که با این عنوان ۵ نفر عضو این کمیته انتخاب شدند