کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

تداوم عملیات اجرای سنگ فرش در رفوژ کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرای سنگ فرش در رفوژ کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

شهید سلیمانی

تداوم عملیات اجرای سنگ فرش در رفوژ کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی