کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

تداوم زیرسازی معبر مسیر گشایی شده در کوی بهمن منتهی به بلوار ولیعصر

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، زیرسازی معبر مسیر گشایی شده در کوی بهمن منتهی به بلوار ولیعصر توسط عوامل معاونت زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

زیرسازی معبر مسیرگشایی شده

تداوم زیرسازی معبر مسیر گشایی شده در کوی بهمن منتهی به بلوار ولیعصر