به همت شهرداری خوی؛

تداوم اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی پیاده رو کمربندی شهید سلیمانی

اجرای پیاده رو سازی کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی پیاده رو کمربندی شهید سلیمانی توسط معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

پیاده روسازی کمربندی شهید سلیمانی

تداوم اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی پیاده رو کمربندی شهید سلیمانی