تجهیز ایستگاه های شهید قانع و ولیعصر سازمان آتش نشانی خوی

تجهیز ایستگاه های شهید قانع و ولیعصر سازمان آتش نشانی خوی به بروز ترین تجهیزات تخصصی اطفاء حریق و کار در ارتفاع