بـهنام محمدزاده سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری شد

بر اساس این گزارش با حضور معاون اداری مالی شهرداری و رییس حراست شهرداری ظهر امروز محمدزاده به سرپرستی مناسبت انسانی شهرداری منصوب شده و از تلاشهای محمد قاسمی قدردانی شد

گفتنی‌است آقای محمد قاسمی بزودی به افتخار بازنشستگی نائل خواهد شد.