با حضور اعضا؛

برگزاری کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر با موضوع نامه های ارجاعی با حضور اعضای کمیسیون، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری، مدیران مناطق یک و دو، مشاور عمرامی شورای شهر به ریاست محمد صادق نژاد برگزار شد.

کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر

برگزاری کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی