باحضور اعضا؛

برگزاری کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری خوی

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری خوی با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری در خصوص پروانه های موجود برگزار شد.

کمیسیون عالی معاملاتی

برگزاری کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری خوی