برگزاری کمیته برخط شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،کمیته برخط شهرداری خوی، با حضور معاون شهرسازی، معاونین مناطق دوگانه و مدیر نقشه برداری شهرداری خوی برگزار شد.