به جهت آشنایی کارکنان شهرداری خوی؛

برگزاری کارگاه آموزشی ” آشنایی با آثار سو مصرف مواد مخدر و روانگردانها”

” آشنایی با آثار سو مصرف مواد مخدر و روانگردانها”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کارگاه آموزشی ” آشنایی با آثار سو مصرف مواد مخدر و روانگردانها” با حضور کارشناس نیروی انتظامی برای کارکنان مجموعه مدیریت شهری برگزار شد.

کارگاه آموزشی شهرداری

برگزاری کارگاه آموزشی ” آشنایی با آثار سو مصرف مواد مخدر و روانگردانها”