در راستای افزایش سواد رسانه ای کارکنان صورت گرفت؛

برگزاری نشست سواد رسانه ای در شهرداری خوی

نشست سواد رسانه ای

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، نشست سواد رسانه‌ای با حضور کارکنان شهرداری خوی و سازمانهای تابعه با سخنرانی دکتر علیرضا محمدلو از اساتید برجسته حوزه رسانه در کشور برگزار شد.

نشست سواد رسانه در شهرداری خوی

برگزاری نشست سواد رسانه ای در شهرداری خوی